pohled-z-výšky-fistorie
pohled-z-výšky-fistorie
taborska_brana1974
taborska_brana1974
letni_scena1974
letni_scena1974
akropole1
akropole1
Akropole1974
Akropole1974

Historie

Dějiny Vyšehradu jsou úzce spjaty s vývojem pražských měst a historií českého národa. Mohutná skála, rýsující se vysoko nad řekou Vltavou, lákala k osídlení již v nejstarších dobách a stala se předmětem mnoha pověstí. První spolehlivé doklady o existenci vyšehradského hradiště však máme až z poloviny desátého století, kdy zde byly raženy denáry knížete Boleslava II. Od té doby Vyšehrad několikrát změnil svou funkci a podobu. Byl královským hradem, krátkou chvíli dokonce panovnickým sídlem. Stal se městem a později barokní pevností, jejíž podobu si udržel dodnes. Koncem devatenáctého století získal úlohu národního symbolu a pohřebiště českých velikánů. Dnes je oblíbeným místem procházek, nabízejícím úchvatné výhledy na město a řadu významných památek. Vyšehrad má mnoho tváří, přijďte je poznat!

Královský hrad

Nejvýznamnější kapitolou v dějinách Vyšehradu je ta, která se začala psát za přemyslovského knížete Vratislava II. (1061-1092), roku 1085 korunovaného prvním českým králem. Pro své neustálé spory s mladším bratrem Jaromírem, pražským biskupem, přesunul panovnické sídlo z Pražského hradu na Vyšehrad a kolem roku 1070 zde založil samostatnou kapitulu, podřízenou přímo papeži a zajištěnou rozsáhlým majetkem. Vyšehradská kapitula sehrávala v českých dějinách významnou úlohu, její probošt zastával od roku 1222 funkci královského kancléře a spoluvytvářel tak zahraniční politiku. Za vlády krále Vratislava a jeho nástupců vládl na Vyšehradě čilý stavební ruch. V románském stylu byla postavena kapitulní bazilika sv. Petra a Pavla, bazilika sv. Vavřince a rotunda sv. Martina. Vyšehrad byl obehnán kamennými hradbami a na skále nad Vltavou byl vymezen královský okrsek s palácem. Po nástupu Vladislava II. na knížecí stolec v roce 1140 bylo panovnické sídlo přeneseno zpět na Pražský hrad a Vyšehrad začal pomalu upadat v zapomnění. Zdejší kapitula si však své mimořádné postavení uchovala a napomohla k uvedení Lucemburků na český trůn.

Nový význam dostal Vyšehrad v období vlády českého krále a římského císaře Karla IV. (1346-1378). Vyšehrad pro něj představoval symbol nejstarších českých dějin a přemyslovské dynastie, z níž po matce pocházel. V novém korunovačním řádu stanovil, aby zde začínal korunovační průvod českého panovníka jako projev úcty k předkům. V roce 1348 založil Nové Město pražské a Vyšehrad připojil k jeho hradbám. Do dvou let bylo vyšehradské opevnění rozšířeno, zesíleno věžemi a doplněno mohutnou bránou Špička. Celkové přestavby se dočkal královský okrsek s několika paláci a bazilika sv. Petra a Pavla. Slibný rozvoj však záhy ukončili husité, kteří roku 1420 Vyšehrad, bráněný královskou posádkou, obsadili a vyplenili. Hradby proti městu byly strženy a královský okrsek zůstal v ruinách. Začala se psát nová kapitola v jeho dějinách. 

Město hory Vyšehrad

Poté, co byl Vyšehrad pobořen husitskými oddíly, se zde začali usazovat chudí řemeslníci a pomalu osidlovat zpustlé plochy na hradě i v podhradí. Vyšehradská kapitula se zde sice udržela, ale přišla o většinu majetku a nikdy už nedosáhla takového významu. Po roce 1450 došlo k ustavení Města hory Vyšehrad, rozděleného na dvě části. Plochu Vyšehradu zabralo Horní Město s tržištěm mezi kostelem Stětí sv. Jana Křtitele a rotundou sv. Martina. Nacházelo se zde několik desítek domů, škola, sídlo purkrabího, ruiny královské akropole a okrsek Vyšehradské kapituly. Dolní Město zaujímalo plochu bývalého podhradí s tržištěm v dnešní Vratislavově ulici, kostelem Pokory Panny Marie, mlýnem a vápenicí u Botiče. Vyšehradské svahy byly osázeny zahradami a vinicemi. Historie Města hory Vyšehrad však neměla dlouhého trvání. Po skončení třicetileté války, kdy se pražské opevnění ukázalo jako zastaralé, bylo po roce 1650 přistoupeno k výstavbě nového opevnění, jehož součástí se měla stát vyšehradská pevnost. Horní město zaniklo a Vyšehrad se zcela proměnil. 

Barokní pevnost

Výstavba vyšehradské pevnosti probíhala od roku 1653 podle projektu generála Innocenza Contiho a Josefa Priamiho. Již předtím byla kolem roku 1639 dokončena na pankrácké straně ranně barokní Táborská brána s přilehlou rohovou hradbou. Mohutné cihlové opevnění na půdorysu nepravidelného pětiúhelníka s pěticí bastionů, vybíhajících z jeho rohů, bylo dokončeno přibližně do roku 1727. Součástí nového opevnění se stala barokní Leopoldova brána (1669) a spletitý systém kasemat, podzemních chodeb pro rychlý přesun vojska a uskladnění materiálu. Většina starších objektů byla zbořena a na krátkých čas došlo také k vysídlení Vyšehradské kapituly. V ploše bývalé královské akropole vznikla impozantní budova zbrojnice, která však v roce 1927 vyhořela a nebyla obnovena. Vyšehradská pevnost se při obléhání Prahy nikdy vojensky neuplatnila. Během válek o rakouské dědictví se naopak stala základnou pro vojska francouzská a posléze pruská. Poslední stavební úpravy pevnosti spadají do poloviny 19. století, kdy byla dokončena empírová Cihelná brána (1841) a dělostřelecký redan proti městu.

Národní symbol

V druhé polovině 19. století strategický vojenský význam Vyšehradu ustoupil do pozadí a vzrostl jeho význam vlastenecký. Zásluhu na tom měla především Vyšehradská kapitula v čele s probošty Václavem Štulcem a Mikulášem Karlachem, kteří Vyšehrad proměnili v symbol nejstarších dějin českého národa. Dopomohly jim k tomu staré české pověsti situované na Vyšehrad o kněžně Libuši, udatném Bivojovi, bájném koni Šemíkovi nebo o dívčí válce, popisující mýtické počátky přemyslovského státu. Z jejich popudu byly na Vyšehradě vysázeny veřejné sady a v novogotickém stylu upravena řada budov v čele s bazilikou sv. Petra a Pavla, upravenou v letech 1885 až 1903 podle návrhu Josefa Mockera a Františka Mikše. Završením přeměny Vyšehradu se stalo založení národního pohřebiště v místě bývalého farního hřbitova, jehož dominanta, monumentální hrobka Slavín, byla dokončena v roce 1893. Místo svého posledního odpočinku zde od té doby našla řada nejvýznamnějších představitelů českého politického, kulturního a společenského života. Pevnostní funkce Vyšehradu definitivně skončila v roce 1911, kdy byl vojenskou správou předán městu Praze.

Dnes je Vyšehrad magickým a tajemným místem, kde se potkávají  pověsti, skutečná, dosud ne zcela probádaná historie, a současnost. Místem, kde nalezneme stopy všech etap jeho dlouhé a poutavé minulosti. Místem, pevně ukotveným v dějinách Prahy i celého českého národa. 

Text Ing. arch. Petr Kučera 
 
vasehrad
vasehrad
vasehrad
vasehrad
Vyšehrad
Vyšehrad
 
rotunda
rotunda

Národní kulturní památka Vyšehrad

Národní kulturní památka Vyšehrad je příspěvkovou organizací zřizovanou Hlavním městem Prahou a jejím základním posláním je správa historického majetku města, rehabilitace a prezentace jedinečné památkové lokality.

Památkový areál je hojně navštěvován domácími i zahraničními turisty.

Kumulace lidí klade značné nároky na údržbu nemovitých památek a parkových ploch.

Svěřené nemovitosti jsou využívány pro současné kulturní aktivity.

Národní kulturní památka Vyšehrad
V Pevnosti 159/5b 
Praha 2, 128 00
tel.: 241 410 348 / 241 410 247
info@praha-vysehrad.cz

Aktuality

Výstava F. Černého se odkládá

Plánovaná výstava Filipa Černého: Čtyři denní doby je odložena na březen 2021.

Děkujeme za pochopení
 
Od 12.10. jsou objekty NKP Vyšehrad uzavřené

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 jsou veškeré přístupné objekty v areálu NKP Vyšehrad od pondělí 12. 10. 2020 uzavřeny.

Areál parku je pro veřejnost otevřen, otevírací doba  veřejného WC  9:30 až 17:00 hod.


 
Zkrácení otevírací doby objektů

V důsledku zhoršené epidemiologické situace je od října zkrácena otevírací doba všech objektů v areále do 17,00 hod.

 
Vyšehrad má nové logo

Nové logo a celková vizuální identita od Jana Matouška a Miroko Maroko působí současně, i když používá tradiční prvky a odkazuje k symbolice minulosti.

 

Litera V a dvojtečka, složená ze symbolu dvou hvězd, odkazují svým vhodným provedením k iniciále, monogramu, králi Vratislavovi, důmyslně asociují i další historické významy a odkazy. Zároveň je prostor za dvojtečkou otevřen novým textovým významům a sdělením.

Hvězda je symbolem ducha a nadčasovosti, ve vertikálním spojení pak symbol odkazuje i na samotný název místa Vyšehrad – Vyšší město (Akros – Polis). Dvojtečka navozuje začátek dalšího dialogu, informace lze dále rozpracovávat.

Nová vizuální identita navozuje lehkost a úctyhodnost, a především volbou písma Atlantic od písmolijny Heavyweight (Jan Horčík a Filip Matějíček) koresponduje s historickým odkazem Vyšehradu.

Písmo Atlantic je současnou interpretací klasického písmařství, jehož kořeny sahají k antickým a humanistickým písmům. Svojí formou navazuje na tradici písma tesaného do kamene i na historické kořeny i materiálnost tesaných nápisů.

V průběhu nadcházejících měsíců budeme novou vizuální identitu postupně implementovat tak, aby nakonec propojila všechny naše viditelné výstupy a stala se přirozenou a jednoznačně rozpoznatelnou součástí Vyšehradu.

nove_logonovy-vizual
 
Údržba vyšehradských parků v období sucha

Z důvodu dlouhodobého sucha ponecháváme svažité a hůře přístupné travnaté plochy sekané v režimu lučních porostů. Seč pobytových a reprezentativních trávníků zůstává beze změn.

Prosíme o respektování tohoto sdělení a o úklid po psech i ve vyšší trávě. Děkujeme.

Dodržování pořádku

Prosíme návštěvníky o udržování čistoty a o odhazování odpadků výlučně do košů. Neodhazujte odpadky ani na skálu a do svahů – úklid je zde velmi náročný a nebezpečný. Děkujeme.


 

Mapa
 
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects
Vize Vyšehradu 2025, ateliér Rehwaldt Landscape Architects

Koncepční studie NKP Vyšehrad

Koncepční studie veřejných prostranství NKP Vyšehrad

V druhé polovině roku 2019 byla vypsána veřejná zakázka malého rozsahu, jejímž cílem bylo nalezení nejvhodnějšího návrhu Koncepční studie parků Národní kulturní památky Vyšehrad . Mezi pěti zpracovanými návrhy byl odbornou porotou jako nejvhodnější vybrán návrh ateliéru Rehwaldt Landscape Architects. S vybraným ateliérem byla v březnu 2020 uzavřena smlouva o dlouhodobé spolupráci, spočívající v dokončení koncepční studie a jejím naplňování formou projekční a konzultační činnosti v průběhu následujících pěti let.

V souladu s Koncepcí rozvoje NKP Vyšehrad v letech 2020-2025 byl obsah studie rozšířen tak, aby se stala základním vodítkem pro plánování správy, údržby a rozvoje veřejných prostranství v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad i jeho blízkém okolí. Koncepční studie, vznikající ve spolupráci s ostatními aktéry v území a na základě připomínek veřejnosti, má formulovat dlouhodobou vizi a stanovit další postupné kroky k jejímu naplňování a plánování investic ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Paralelně k této studii vzniká dramaturgický plán, zabývající se rozvojem NKP Vyšehrad z hlediska programové činnosti, koncepce stálých expozic, komentovaných prohlídek a dalších služeb pro návštěvníky.   

Další postup

Již v předstihu byla dokončena kompletní pasportizace všech prvků na veřejných prostranství NKP Vyšehrad, zahrnující jak umělecká díla a městský mobiliář, tak všechny prvky místního informačního a orientačního systém, dopravní značení, veřejné a slavnostní osvětlení. 

Od dubna probíhají první fáze botanického a zoologického průzkumu, jejichž cílem je přímo v terénu shromáždit informace o „živé složce“ řešeného území. Paralelně se pracuje na studii koncepce hospodaření se srážkovými vodami, včetně orientačního vyhodnocení geologických podmínek a možnosti obnovy a využití historických vyšehradských studen.

Dokončení koncepční studie je plánováno na podzim 2020.

O dalším vývoji a vás budeme informovat.


Mapa
 

Kontakty

Národní kulturní památka Vyšehrad
příspěvková organizace - zřizovatel Hl. m. Praha
V Pevnosti 159/5b
Praha 2, 128 00

IČ: 00 419 745
DIČ: CZ 00 419 745
bankovní spojení: PPF banka a.s.,
č. účtu: 2000730002/6000


Infocentrum Špička
informace, prodej suvenýrů, vstupenky
na prohlídkové okruhy Tváře Vyšehradu
tel.: 261 225 304

Infocentrum Cihelná brána
informace, prodej suvenýrů, vstupenky do kasemat a sálu Gorlice
tel.: 242 451 197
Ředitelství NKP Vyšehrad
správa organizace, povolení k vjezdu a stání, informace o svatbách

tel.: 241 410 348
info@praha-vysehrad.cz
ID datové schránky : h528pgw

Ředitel
Ing. arch. Petr Kučera
kucera@praha-vysehrad.cz

Úsek ekonomiky a provozu
Ing. Helena Martynková
mobil: 602 600 707
martynkova@praha-vysehrad.cz

Oddělení obchodní činnosti

Ing. Jarmila Kabelíková
mobil: 721 142 449
Kabelikova@praha-vysehrad.cz

Úsek správy majetku
Ing. arch. Milan Ševčík
mobil: 737 724 735
sevcik@praha-vysehrad.cz

Oddělení stavební činnosti
Hana Martínková
mobil: 602 329 260
martinkova@praha-vysehrad.cz

Staré purkrabství
program, propagace, povolování akcí

Vyšehrad161
Praha 2, 128 00
tel.: 222 513 505

pokladna
tel.: 222 513 842
pokladna@praha-vysehrad.cz

Úsek programu a propagace

MgA. Bohdana Kolenová
mobil: 606 937 057
kolenova@praha-vysehrad.cz

Produkce pořadů pro školy

Anna Strnadová
mobil: 605 276 246
strnadova@praha-vysehrad.cz